Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

ZARZĄDZENIE nr 2/2014

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

z dnia 02 września 2014 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Pobiednie i księdze uczniów Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie;

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Bukowsko.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej,
a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 §8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarządzeniem oraz z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz
1 gimnazjum,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                Dyrektor szkoły

                                                                                              Elżbieta Jurkiewicz

 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom  na okres ich wykorzystania tj.ok.3 m-cy uczniom klas I, a pozostałym na okres roku szkolnego.
  2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
  3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
  4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę  z MEN).
  5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
  6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
  7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
  8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
  9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III - rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


  1 września społeczność Naszej Szkoły uczestniczyła w inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015.  Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym  w Dudyńcach, którą w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Roman Sękowski. Następnie zebrani udali się do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej, miała miejsce okolicznościowa akademia. Dzieci i młodzież oddali hołd ofiarom i uczestnikom II wojny światowej w 75 rocznicę  wybuchu najstraszniejszego konfliktu zbrojnego w historii Polski i świata. Następnie przemówienie wygłosiła pani Dyrektor Elżbieta Jurkiewicz. Zwracając się do uczniów, zapewniła ich, że koniec wakacji to początek ciekawej przygody z nauką   Uczniowie, w montażu słowno – muzyczny, wspominali letnie przygody i starali się przekonać nieprzekonanych, że:

„ nauka bywa ciekawsza od bajek.
Trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć.
Gdy wiedzy przybywa, to życie staje się
o  ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze.”

 Opracowała: p. A. Kawska  

DOWÓZ UCZNIÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Przyjazdy uczniów do szkoły

 

Autobus duży ”KURSOWY” 

 

7.15 WOLICA      ---  klasy 4, 5, 6, SP, I, II, III GIMN

7.00 DUDYŃCE   ---  klasy 4 – III 

7.10 ZBOISKA     ---  klasy 4 – III

7.25 MARKOWCE – klasy 4 – III 

 

Autobus mały „SZKOLNY” (z opiekunem)

           

7.40 WOLICA  -------klasy 0 – 3 SP

            7.55 ZBOISKA -------klasy 0 – 3 SP

            8.10 DUDYŃCE   ---  klasy  0 – 3 SP 

            8.20 MARKOWCE –klasy 0 – 3 SP

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odjazdy uczniów ze szkoły

 

Klasy 4, 5, 6 SP, I, II, III GIMNAZJUM

 

Markowce – 13.10,  14.00,  14.25

Wolica       -  12.00,  13.20,  14.00,  14.30

Dudyńce    -  13.20, 15.40

Zboiska     -  13.30

 

Autobus mały „SZKOLNY”  (z opiekunem)                            

                       

13.10 MARKOWCE  klasy 0 – 3 SP

13.20 WOLICA          klasy 0 – 3 SP

14.00 DUDYŃCE       klasy 0 – 3 SP oraz pozostali z klas starszych

14.15 ZBOISKA         klasy 0 – 3 SP oraz pozostali z klas starszych

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

       

      Słowami Gabriela Márqueza: ,, Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło" nowa przewodnicząca Uczniowskiego Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie  Daria Pietrasz pożegnała uczniów klasy III gimnazjum i zakończyła rok szkolny 2013/2014.

      Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Dudyńcach, którą odprawił ks. proboszcz Bogdan Nitka. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie odśpiewano hymn szkoły, dokonano zmiany pocztu sztandarowego, wręczono nagrody Wójta Gminy Bukowsko oraz Dyrektora Szkoły. Następnie Pani Dyrektor Elżbieta Jurkiewicz przedstawiła wyniki w nauce i zachowaniu na koniec roku szkolnego,  a klasa II gimnazjum krótką częścią artystyczną pożegnała absolwentów szkoły. Były kwiaty, piosenki, drobne upominki dla absolwentów, życzenia, wspomnienia, pożegnania a także łzy wzruszenia. W imieniu absolwentów Norbert Proćko podziękował nauczycielom, młodszym koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone 10 lat i życzył wszystkim wesołych i udanych wakacji.
Opracował: p. A. Zagórski 

KOLEJNE PIERWSZE MIEJSCE

gify piłka nożnaW dniu 22. 06. 2014r. na stadionie piłkarskim w Nowotańcu odbył się Turniej Piłki Nożnej o nagrodę Wójta Gminy Bukowsko. Nasi chłopcy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i pokonali drużyny Nowotańca i Bukowska ostatecznie zajmując pierwsze miejsce. Drużynę do zawodów przygotowywał p. Rafał Marzec.

Opracował: p. R. Marzec

Dodatkowe informacje